HOŁD DLA FORMALNOŚCI

Regulamin 5pillows

Od zespołu 5pillows

Celem i priorytetem 5pillows jest tworzenie narzędzi bezpiecznych i przyjaznych naszym klientom. Abyś czuł się zadowolony, robimy znacznie, znacznie więcej niż opisuje ten dokument. Chcielibyśmy, aby był on krótszy i wygodniejszy w lekturze, jednak wielu sformułowań wymaga od nas prawo. Nigdy nie stosujemy sztuczek prawnych lub ukrytych cen, gdyż wierzymy, że powoduje to utratę zaufania, czyli najważniejszego elementu każdej współpracy. W każdej sytuacji, w której jest to możliwe, rozstrzygamy sprawy łatwo i na korzyść naszych klientów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia, napisz do nas, a obiecujemy szybko i indywidualnie rozpatrzyć Twój przypadek. Każdy e-mail doczeka się naszej odpowiedzi!

Wstęp

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zawierasz umowę o świadczenie usługi elektronicznej 5pillows na warunkach wskazanych poniżej.

Usługa 5pillows świadczona jest przez Emptor Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493891 oraz posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5842732924.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje mają następujące znaczenie:

„Emptor Labs” oznacza Usługodawcę;

„Użytkownik” i/lub “Ty” oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zapisuje się na stronie internetowej 5pillows.com, stając się usługobiorcą usługi elektronicznej 5pillows. Rejestrując się na stronie internetowej 5pillows.com i korzystając z Usługi, Użytkownik oświadcza, iż zawiera niniejszą Umowę jako przedsiębiorca i korzysta z niniejszej Usługi wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Użytkownik jest upoważniony do udzielenia dostępu do usługi dowolnym osobom fizycznym, w szczególności swoim pracownikom i współpracownikom, zwanych także Uczestnikami. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podejmowane przez Uczestników, w związku z korzystaniem przez nich z Usługi. Użytkownik jak i Uczestnicy Użytkownika są upoważnieni do korzystania z wszelkich funkcjonalności Usługi dostępnych w ramach Serwisu, opisanych na stronie internetowej 5pillows.com, po uzyskaniu dostępu do Usługi.

“Usługa”, „Serwis” jak i “5pillows” oznacza usługę świadczoną przez Emptor Labs drogą elektroniczną pod nazwą 5pillows, dostępną za pośrednictwem strony internetowej 5pillows.com.

“Treści” oznaczają jakiekolwiek dane, teksty, zdjęcia, pliki audio lub wideo dodane przez Użytkownika lub Uczestnika Usługi lub w inny sposób dostępne w ramach konta Użytkownika.

Dokonując rejestracji w ramach Usługi, tj. zakładając konto Użytkownika czy też korzystając z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zgadza się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Wszelkie działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu podlegają warunkom wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Emptor Labs zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia warunków świadczenia usługi elektronicznej 5pillows zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza zgodę na wprowadzone w ten sposób warunki umowy łączącej Strony. Najbardziej aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie 5pillows.com.

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu prosimy Cię o niezawieranie umowy o dostawę usługi elektronicznej 5pillows oraz o niekorzystanie z Usługi i jej oznaczonych elementów.

Usługa 5pillows

 1. Usługa 5pillows jest usługą umożliwiającą zarządzanie procesem obsługi klientów umożliwiającą Klientowi obsługę komunikacji z Jego klientami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych.
 2. Usługa udostępniana jest zgodnie ze standardami i zakresem funkcjonalności wskazanym w sposób ogólny przez Usługodawcę, bez jakichkolwiek gwarancji co do jej przydatności i faktycznej możliwości zastosowania przez konkretnego Użytkownika. Usługodawca nie wprowadza jakichkolwiek gwarancji co do zakresu funkcjonalności Usługi, jej poziomu dostępności i możliwości faktycznego zastosowania w konkretnej działalności prowadzonej przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, iż korzystając z Usługi samodzielnie podejmuje decyzję co do możliwości jej wykorzystania i zgodności takiego korzystania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zgadza się, iż wszelkie działania i zaniechanie związane z Serwisem mają miejsce na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę podwykonawcami, w szczególności podmiotami trzecimi udostępniającymi przestrzeń hostingową i wsparcie techniczne dla Usługi. Wszystkie treści Użytkownika hostowane będą na zlecenie Usługodawcy przez podmioty trzecie.
 4. Usługi płatności elektronicznych dostępne w ramach Usługi 5pillows świadczone są we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność przez PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdansk, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000227278 zgodnie z regulaminem świadczenia usług płatniczych określanym wyłącznie przez PayLane. PayLane może być upoważniona przez Usługodawcę lub też Użytkownik może upoważnić PayLane do przetwarzania danych dotyczących transakcji, w tym jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usług płatniczych, zgodnie z regulaminem wskazanym przez PayLane.
 5. Usługa świadczona jest na rzecz zarejestrowanych Użytkowników, którzy, o ile jest to wymagane, uiścili opłatę z tytułu korzystania z Usługi.
 6. W ramach Usługi, Usługodawca oferuje Użytkownikom różne rodzaje kont Użytkownika, w ramach rożnych abonamentów. Użytkownik jest zobowiązany do wyboru jednego z abonamentów w celu korzystania z Usługi.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach poszczególnych abonamentów w Usłudze tylko takich funkcjonalności, które zostały wskazane w niniejszym Regulaminie jak i na stronie 5pillows.com i do których dostęp gwarantowany jest przez Usługodawcę.
 8. Pomoc dla Użytkowników jak i obsługa wszelkich zapytań w tym przyjmowanie reklamacji możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej przesyłanej na adres korespondencyjny wskazany i aktualizowany na stronie internetowej 5pillows.com.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż korzystając z darmowej wersji Usługi może mieć dostęp do ograniczonego katalogu funkcjonalności oraz że część Usługi może być dla niego niedostępna.
 10. Korzystanie z Usługi wymaga dostępu do sieci Internet, a Usługodawca gwarantuje, że Usługa będzie działać poprawnie na systemie operacyjnym Windows z wykorzystaniem najnowszej wersji przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox.

Obowiązki Użytkownika

 1. Usługa jest dostarczana wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom.
 2. Rejestrując się i korzystając z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania aktualnych oraz zgodnych z rzeczywistością danych;
  2. weryfikowania poprawności i dokonywania bieżącej aktualizacji danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji;
  3. wyboru loginu i hasła;
  4. zachowania w poufności loginu i hasła;
  5. wyboru rodzaju konta w Serwisie;
  6. z zastrzeżeniem Bezpłatnego Okresu, uiszczania terminowo wszelkich opłaty z tytułu użytkowania Serwisu;
  7. wykorzystywania w ramach funkcjonalności Usługi wyłącznie takich Treści, co do których dysponuje pełnią praw lub z którego korzysta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności muszą mu przysługiwać prawa do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach jego Treści, jeśli wykorzystuje takie dane w ramach Usługi;
  8. realizacji obowiązków i przestrzegania zasad wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej;
  9. realizacji obowiązków i przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  10. wskazania że korzysta z Usługi jako przedsiębiorca i zobowiązania się do używania Usługi w celach związanych z działalnością gospodarczą;
  11. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i jego najbardziej aktualnych wersji.
 3. Użytkownik oświadcza, iż korzysta z Usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Usługi lub w jakikolwiek inny sposób angażowania w związku z Usługą Treści, które mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w tym prawa autorskie oraz jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.
 5. Użytkownik oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści wykorzystywane przez Użytkownika jak i Uczestników oraz wszelkie osoby trzecie w ramach Serwisu, a także ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Treści oraz ich przetwarzanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi, nie tylko przez Użytkownika oraz Uczestników lecz przez jakiekolwiek osoby, który uzyskują dostęp do konta Użytkownika w Usłudze.
 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy danych logowania w Usłudze. Użytkownik zobowiązuje się, że każdy login utworzony w ramach konta Użytkownika w Usłudze będzie przypisany do indywidualnej osoby upoważnionej do korzystania z Usługi.
 8. W ramach niektórych abonamentów Użytkownik może być uprawniony do tworzenia wielu kont w ramach Usługi.
 9. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania czy sprzętu, który mógłby naruszyć integralność i prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania czy sprzętu, który mógłby naruszyć integralność Treści, w tym danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu.
 10. Użytkownik nie powinien podejmować żadnych działań, które mogą wiązać się z angażowaniem zbyt dużej ilości danych zakłócających pracę Serwisu.
 11. Użytkownik nie jest upoważniony do angażowania w ramach Usługi takich ilości danych, które przekraczałyby wielkość zagwarantowaną mu w ramach wybranego abonamentu. Usługodawca może obciążyć Użytkownika kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi z przekroczenia przez Użytkownika limitu transferu danych, a poniesionymi przez Usługodawcę, zablokować dostęp do Usługi a nawet wypowiedzieć korzystanie z Usługi.
 12. Emptor Labs zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do odmowy dostępu do Serwisu jak i Treści, cofnięcia prawa do korzystania z witryny 5pillows.com, wypowiedzenia niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, w przypadku, w którym Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub innych regulacji związanych z korzystaniem z Usługi. Usługodawca jest uprawniony w takim przypadku do natychmiastowego zawieszenia możliwości korzystania z konta Użytkownika, dostępu do Serwisu i Treści gromadzonych za pośrednictwem Serwisu a będących w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, naruszającymi prawa osób trzecich, jak i postanowienia niniejszego regulaminu.
 13. Emptor Labs zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy dostępu do Serwisu lub dalszego używania Serwisu 5pillows.com, a także usunięcia jakichkolwiek Treści, jeśli działanie Użytkownika jest sprzeczne bądź naruszające zasady wskazane w niniejszym Regulaminie oraz narusza normy branżowe, w szczególności zasady związane z przesyłaniem informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną.
 14. Emptor Labs zastrzega sobie prawo wystosowania wezwania w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami. Emptor Labs jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań zmierzających do usunięcia naruszeń wynikających z korzystania Usługi przez Użytkownika, w tym do poinformowania właściwych organów ścigania o wszelkich niezgodnych z prawem działaniach bądź zaniechaniach Użytkownika, zablokowania konta Użytkownika w Usłudze czy wypowiedzenia niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Płatności

 1. Emptor Labs może oferować 14-dniowy Okres Testowy. W przypadku oferowania przez Usługodawcę Okresu Testowego trwającego 14 dni od dnia pierwszej rejestracji w ramach Usługi, Usługodawca nie pobiera od Użytkownika żadnej opłaty.
 2. Po upływie 14-dniowego Okresu Testowego Użytkownik dokonuje płatności z tytułu wybranej subskrypcji w ramach Usługi. Jeśli Użytkownik nie uiszcza wynagrodzenia z tytułu korzystania z Usługi zgodnie z wybraną subskrypcją, Emptor Labs jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi prawa do korzystania z Usługi w trybie natychmiastowym i usunięcia konta Użytkownika w ramach Usługi. Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usługi do momentu opłacenia wybranej przez niego subskrypcji w Usłudze.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłaty z tytułu wybranej przez niego subskrypcji w ramach Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może uiszczać wszelkie wynagrodzenia należne z tytułu korzystania z Usługi z wykorzystaniem płatności odnawialnych. Płatności odnawialne będą potrącane automatycznie z chwilą upływu terminu korzystania z danego typu konta w Usłudze w związku z zakończeniem opłaconej subskrypcji w ramach Usługi. Użytkownik może upoważnić PayLane Sp. z .o.o. do realizacji płatności z tytułu subskrypcji Użytkownika w ramach Usługi po zakończeniu 14-dniowego Okresu Testowego. Płatność odnawialna zostanie zrealizowana następnego dnia po dniu w którym upłynął okres subskrypcji, na podstawie której Użytkownik korzystał z Usługi. Jeśli automatyczne potrącenie płatności okaże się niemożliwe, PayLane Sp. z o.o. ponowi próbę realizacji płatności następnego dnia, a jeśli i wówczas uiszczenie opłaty za Usługę okażę się niemożliwe, Usługodawca wypowie możliwość korzystania z Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Opłata z tytułu subskrypcji w ramach Usługi obejmuje wynagrodzenie należne Emptor Labs z tytułu korzystania przez Użytkownika z wybranego konta w ramach Usługi. Użytkownik wyraża zgodę i jest zobowiązany do uiszczania opłaty subskrypcyjnej z góry, w momencie rozpoczęcia wskazanego okresu subskrypcyjnego lub wraz z nadejściem kolejnego okresu subskrypcyjnego. Dostęp do Usługi jest udostępniany Użytkownikowi na określony czas, zgodny z okresem subskrypcyjnym, wyłącznie po opłaceniu subskrypcji przez Użytkownika.
 6. W przypadku nieopłacenia subskrypcji, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym możliwości korzystania z Usługi i usunięcia konta Użytkownika w ramach Usługi.
 7. Po zakończeniu okresu subskrypcji Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z Usługi w kolejnym okresie subskrypcyjnym.
 8. Zmiana rodzaju konta w Usłudze, powodująca zmianę subskrypcji w ramach Usługi, dokonana przez Użytkownika, wywiera natychmiastowy skutek. Zmiana opłaty subskrypcyjnej należnej w związku ze zmianą subskrypcji wejdzie w życie i będzie wiążąca dopiero z nadejściem nowego okresu rozliczeniowego. Usługodawca nie dokonuje żadnych refundacji uiszczonych opłat subskrypcyjnych w związku ze zmianą rodzaju konta Użytkownika w trakcie okresu rozliczeniowego.
 9. Opłaty z tytułu korzystania z Usługi wskazane są w cenniku dostępnym na stronie internetowej 5pillows.com. Usługodawca może oferować Użytkownikom ceny aktualne na dzień rejestracji Użytkownika w Usłudze.
 10. Korzystania z usług głosowych podlega dodatkowej opłacie z uwzględnieniem opłat ryczałtowych i eksploatacyjnych za połączenia.
 11. Emptor Labs zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie wysokości wszelkich opłat należnych z tytułu korzystania z Usługi. Aktualny cennik z tytułu korzystania z Usługi dostępny jest na stronie 5pillows.com. Wszelkie zmiany cennika wchodzą w życie z chwilą jego publikacji, a dla Użytkownika są wiążące od pierwszego dnia kolejnego okresu subskrypcji w Usłudze.
 12. Do cen z tytułu korzystania z Usługi doliczone zostaną wszelkie należne podatki, w szczególności podatek od towarów i usług według właściwej obowiązującej stawki. Z chwilą otrzymania płatności od Użytkownika, Usługodawca wystawia fakturę VAT. Użytkownik wyraża bezpośrednio zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 13. Faktury VAT będą dostarczane i możliwe do pobrania w ramach konta Użytkownika w Usłudze.
 14. Emptor Labs nie oferuje polityki zwrotu uiszczonych opłat z tytułu subskrypcji w ramach Usługi. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta Usługodawca będzie rozpatrywał wszelkie wnioski Użytkowników kierowane do niego drogą mailową.
 15. W przypadku nie uiszczenia opłaty z tytułu subskrypcji w ramach Usługi lub zakwestionowania bądź cofnięcia zrealizowanej przez Użytkownika płatności, Emptor Labs zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu i wypowiedzenia możliwości korzystania z konta Użytkownika w Usłudze, bez konieczności informowania w tym zakresie Użytkownika.
 16. Postanowienia dotyczące płatności zawarte w niniejszym rozdziale „Płatności” jaki i pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, odnoszące się do obowiązku uiszczania opłat, nie mają zastosowania w przypadku korzystania przez Użytkownika z darmowej wersji Usługi. Korzystając z darmowej wersji usługi użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek opłat, z wyłączeniem opłat eksploatacyjnych jakie mogą powstać w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług głosowych, w tym zakresie postanowienia Regulaminu dotyczące płatności stosuje się.

Prawa Autorskie i Licencje

 1. Usługa, jej funkcjonalności, strona internetowa, za pośrednictwem której udostępniana jest Usługa, jak i jej dowolne elementy stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi licencji i nie upoważnia do korzystania przez Użytkownika z Usługi we własnym imieniu, w szczególności kopiowania, tworzenia egzemplarzy i rozpowszechniania Usługi.
 2. Wszelkie funkcjonalności Usługi i oprogramowania wykorzystane w ramach Usługi mogą być wykorzystywane w związku z korzystaniem z Usługi zgodnie z regulaminem i nie mogą być w inny sposób wykorzystywane samodzielnie przez Użytkownika.
 3. Żadna część Usługi, jej funkcjonalności, jak i element strony internetowej za pośrednictwem której udostępniana jest usługa, nie mogą być kopiowane, powielane i rozpowszechniane przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie uzyskuje dostępu do Treści Użytkownika, nie dokonuje oceny legalności tych Treści ani też nie prowadzi moderacji tych Treści. Użytkownik nie udziela Usługodawcy jakichkolwiek praw, w szczególności licencji do Treści. Usługodawca jest jednak uprawniony do uniemożliwienia dostępu i usunięcia Treści Użytkownika, w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych Treści.

Odpowiedzialność

 1. Emptor Labs nie udziela gwarancji w zakresie świadczenia usługi ani żadnych zapewnień odnośnie poprawności funkcjonowania usługi lub przydatności usługi do jakiegokolwiek celu zdefiniowanego przez użytkownika. Usługa jest dostarczana taka, jaka jest.
 2. Za jakiekolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu zawinione przez Usługodawcę, Emptor Labs odpowiada wyłącznie do wysokości kwot uiszczonych jako opłata abonamentowa przez konkretnego Użytkownika, za okres, w którym nastąpiło naruszenie ze strony Usługodawcy.
 3. W żadnym wypadku Emptor Labs, jego reprezentanci, pracownicy i współpracownicy nie będą odpowiedzialni za ewentualne szkody użytkownika poniesione w związku z korzystaniem z usługi, utracone korzyści ani za roszczenia osób trzecich wobec użytkownika związane z korzystaniem z usługi.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie odpowiedzialności zawarte w niniejszym regulaminie pozostaje w mocy w przypadku ponoszenia przez użytkownika roszczeń obejmujących nieobowiązywanie niniejszego regulaminu lub brak jego właściwości.
 5. Emptor Labs dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego i nieprzerwanego dostępu do Usługi, przy czym informuje, że nie kontroluje wszelkich przyczyn, z jakich Usługa lub jej funkcjonalności mogą być niedostępne i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Emptor Labs nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w udostępnianiu Usługi wynikające z okoliczności, które pozostają poza kontrolą Emptor Labs.
 7. Emptor Labs nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przesyłania danych, w tym Treści w ramach sieci teleinformatycznej i nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Usługi w zakresie, w jakim wynika to z nieprawidłowości funkcjonowania tych sieci.
 8. Emptor Labs nie wie o charakterze danych, w szczególności Treści gromadzonych w ramach Usługi przez Użytkowników, nie uzyskuje do nich dostępu i nie weryfikuje zgodności z prawem tych danych, w szczególności Treści. Emptor Labs nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, integralność i poufność danych przesyłanych przez Użytkowników z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych, w szczególności Treści wynikłych z tytułu naruszenia przez Użytkownika obowiązku zachowania w poufności loginu i hasła do konta Użytkownika w ramach Usługi, jak i nieprzestrzegania innych zasad bezpieczeństwa korzystania z Usługi wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. Emptor Labs nie ponosi odpowiedzialności za integralność i poprawność funkcjonowania Usługi z usługami oferowanymi przez podmioty trzecie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z korzystaniem z Usługi lub jej funkcjonalności w ramach usług oferowanych przez podmioty trzecie.
 10. Emptor Labs może w każdym czasie i bez zgody Użytkownika zmienić lub zmodyfikować funkcjonalności Usługi czy też oprogramowanie wykorzystywane w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim nie wpływa to na możliwość korzystania z Usługi. Usługodawca może, w każdym czasie, umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usługi z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, jak i wypowiedzieć Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym możliwość korzystania z Usługi z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.
 11. Użytkownik korzysta z Usługi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, samodzielnie ocenia przydatność Usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jak i dopuszczalności wykorzystania przez Użytkownika środków komunikacji elektronicznej w tym Usługi, w celu kontaktu z klientami Użytkownika. Emptor Labs nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez Emptor Labs z usługi.
 12. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie dane, w tym Treści gromadzone i przechowywane w ramach Usługi. Emptor Labs nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jakichkolwiek Treści gromadzonych i przechowywanych w ramach Usługi przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Emptor Labs z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Użytkownika z Usługi, w szczególności wynikającej z przechowywania przez Użytkownika Treści w ramach Usługi.

Zakończenie korzystania z Usługi

 1. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.
 2. O ile nic innego nie wynika z postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kwot i opłat uiszczonych do dnia rezygnacji z korzystania z Usługi. Usługodawca nie dokonuje rekalkulacji wartości wynagrodzenia w związku z zakończeniem korzystania z Usługi. Jeśli Użytkownik wypowiada niniejszą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wszelkie uiszczone przez niego opłaty i kwoty wynagrodzeń zostaną zakwalifikowane jako opłaty i kwoty wynagrodzeń z tytułu korzystania z Usługi w okresie od pierwszego dnia aktualnej subskrypcji do ostatniego dnia korzystania z Usługi w związku z wypowiedzeniem niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku rezygnacji z korzystania z Usługi przez Użytkownika ostatni okres rozliczeniowy trwać będzie od pierwszego dnia aktualnej w dniu złożenia wypowiedzenia subskrypcji do ostatniego dnia korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do zatrzymania wszelkich opłat i wynagrodzeń uiszczonych w ostatnim okresie płatnej subskrypcji jako wynagrodzenia należnego za okres w którym Użytkownik korzystał z Usługi.
 3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z zakończeniem korzystania z Usługi, usunięciem konta Użytkownika w Usłudze, jak i Treści gromadzonych z wykorzystaniem Usługi.
 4. Po zakończeniu korzystania z Usługi, bez względu na jej przyczynę, Usługodawca w terminie 30 dni usunie konto Użytkownika w Usłudze oraz wszelkie Treści gromadzone z wykorzystaniem Usługi. Po tym terminie nie będzie możliwe odzyskanie jakichkolwiek danych, w tym Treści gromadzonych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi.
 5. Usługodawca jest uprawniony, według własnego uznania, w tym w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub naruszenia prawa osób trzecich, do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi, a następnie wypowiedzenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi. W takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika w Usłudze jak i Treści gromadzonych z wykorzystaniem Usługi w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. Emptor Labs zachowuje prawo do zmiany wszelkich warunków świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności uprzedniego poinformowania Użytkowników.
 2. Nieważność jakichkolwiek postanowień tu wskazanych nie wpływa na ważność i możliwość zastosowania pozostałych norm wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin, jak i zasady świadczenia Usługi należy interpretować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Spory wynikające ze świadczenia Usługi i interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe dla Emptor Labs sądy powszechne.